Pre vedúcich a rodičov

Zastavenie sa a uvedomenie si

Pred tým, než sa pustíme do vedenia stretiek, ktoré tématicky buď priamo alebo nepriamo súvisia s aktuálnym vojnovým konfliktom, je dôležité, aby sme si urobili STOP-ku a sami si uvedomili, čo s nami táto téma robí. To nám pomôže byť pripravenejšími vnímať potreby našich stretkárov aj v tejto oblasti.
Každá naša reakcia, ale aj rozdielna reakcia niekoho iného, je v poriadku v konfrontácii s nečakanou situáciou, ktorou vojnový konflikt isto je. V súvislosti s tým môžeme u seba alebo u druhých vnímať:

 • ťažkosti so sústredením a pamäťou, zhoršený výkon,
 • nepokoj, podráždenosť a vnútorné napätie,
 • otupenosť zmyslov až apatiu,
 • pocit zahltenia, zaplavenia („Je toho na mňa veľa.“),
 • úbytok alebo, naopak, prebytok energie,
 • nechutenstvo, nespavosť,
 • plačlivosť, precitlivenosť,
 • intenzívne negatívne myšlienky spojené s budúcnosťou,
 • telesné ťažkosti – bolesť hlavy, napätie v rôznych častiach tela.

Príklad aktivity na „stretko“: Čo to so mnou robí?

A. VOJNA
– na každé písmeno vymyslieť niečo, čo to so mnou robí, čo mi napadá
B. Debata v dvojiciach / skupinách
– Aká bola moja prvá reakcia, keď som zistil, že na Ukrajine začala vojna?
– Zmenilo ma to nejako- myšlienky, pocity, moje správanie?
C. Silueta človeka
– na zemi nakreslená, na veľkom papieri- Čo má tento človek, ktorý sa práve dozvedel správu o tom, že začala vojna:
o a. v hlave- myšlienky,
o b. v srdci- čo prežíva,
o c. v nohách- čo robí?

Čo mi pomáha?

Každý z nás je výnimočný. Aj spôsob, akým sa vyrovnávame s náročnými situáciami bude pre každého z nás individuálny.
Každému z nás je bližší akoby istý „kanál“ alebo aj viacero „kanálov“, ktorými si najlepšie a najrýchlejšie dopĺňame potrebnú silu, ktorými podporujeme našu odolnosť.
Si skôr telesný typ a stres potrebuješ „vybehať“? Alebo si skôr umelecká duša, ktorá vezme do rúk gitaru a vymyslí novú pieseň? Možno ti vždy pomôže zdieľanie s blízkym priateľom alebo svoj zrak hneď upieraš „na vrchy“ s modlitbou na perách… Vieš o tom, aký druh „dopingu“ Ti v ťažkostiach pomáha?

1. kanál: Hodnoty
 • dôležité hodnoty, postoje, hľadanie a vkladanie zmyslu, náboženstvo
 • byť s ľuďmi, ktorí zdieľajú tú istú vieru, tie isté hodnoty ako ja

2. kanál: Emócie

 • emócie ako kanál, ktorým sa vyjadrujeme aj ktorým prijímame od druhých
 • ventilácia pocitov, emocionálna podpora, empatia
3. kanál: Socializácia
 • dôležitá sociálna opora (kamaráti, rodičia, psychológ)
 • zdieľanie sa v skupine, pocit spolupatričnosti, schopnosť požiadať o pomoc, tímová práca, skupinová diskusia
4. kanál: Imaginácia
 • napätie redukované predstavivosťou, tvorivosťou
 • Umenie (prijímam- počúvanie hudby, tvorím- maľujem), humor, ticho a čas pre seba (príroda, meditácia)
5. kanál: Kognícia
 • zameranie na riešenie problému
 • získavanie informácií, učenie sa z predchádzajúcej skúsenosti, vyvodzovanie záverov, zvažovanie, realistické plánovanie
6. kanál: Fyzické aktivity

prechádzky, fyzická práca či naopak relaxácia

Príklad aktivity na na „stretko“: Čo mi pomáha?

A. Individuálna práca
– „Predstav si hocijakú náročnú, krízovú situáciu zo svojej minulosti, ktorú si zvládol. Porozmýšľaj, čo Ti vtedy najviac pomohlo. Ku ktorému „kanálu“ by si to, čo Ti pomohlo zaradil?“ (môže sa pridať zdieľanie v skupinách)
B. Skupinová práca
– Oni dostanú do skupín iba názvy typov a v skupine majú vytvoriť typ takéhoto človeka (slovne popísať, zahrať divadlo, vymyslieť meno, vytvoriť nejako…)

Zásady vedenia debát

Po tom, čo sme si zvedomili to, čo s nami samotnými téma vojny robí a čo nám pomáha v náročných situáciách, môže byť užitočné zamyslieť sa nad tým, ako z pozície „vedúceho“ viesť či usmerňovať rozhovory či debaty našich zverencov týkajúcich sa témy vojnového konfliktu. Nasledujúce odporúčania isto nie sú vyčerpávajúcim zoznamom pravidiel, no môžu pre nás predstavovať oporné body, akúsi barličku pri sprevádzaní našich detí i mladých aj touto aktuálnou situáciou.

Téma vojnového konfliktu sa v rámci stretka môže objaviť spontánne- tému prinesie niekto zo stretkárov alebo téma môže súvisieť so samotnou témou stretka. Ak tému otváraš ty, over si, či sa deti o téme majú záujem rozprávať. Rešpektuj, ak v skupine je niekto, kto sa o téme nechce rozprávať, no zároveň ho ubezpeč o tom, že si tu preňho.

Uvedom si, aký ma dieťa vek. Informácie prispôsob tak, aby ich pochopilo.

 • Deti od cca 6 do 11 rokov- chcú o tejto téme komunikovať, sú zvedaví, sú schopní pochopiť súvislosti. Dôležité je nedávať zbytočné pre nich zaťažujúce informácie, vhodné sú krátke a faktické informácie, v ktorých bude dominovať najmä bezpečie a upokojujúci tón. Vyhni sa akýmkoľvek hrozivým správam. Najlepšia cesta je dať im priestor a zistiť, čo potrebujú vedieť oni, odpovedať primeraným spôsobom na ich otázky. V tomto období ešte nerozlišujú úplne medzi realitou a fantáziou, preto môžu napríklad tvrdiť, že idú bojovať do vojny a pod.
 • Tínedžeri- dôležitý otvorený dialóg, teda čo už o danej téme vedia, aké sú ich názory, postoje, hodnoty, odkiaľ získavajú informácie. Rešpektujme ich, nechajme ich hovoriť a vyjadriť svoj názor.

Aj keď pre deti/mladých, ktorí sú nám zverení predstavujeme istý vzor či autoritu, od ktorej môžu očakávať, že im prinesie odpovede na ich otázky či riešenie tejto situácie, NIE JE to naša úloha. Neber si na plecia zodpovednosť, ktorá nie je na tebe. Pri debate eliminuj predsudky, nepúšťaj sa do politických debát a do posudzovania toho, kto je na vine. Tému vojenského konfliktu nezľahčuj (nie je vhodné si robiť žarty). Snaž sa poukázať na to, že na svete sú kompetentní dospelí, ktorí sa snažia o to, aby bol náš svet bezpečné miesto.
Môžete ale spolu hľadať, čo je v našich silách, s čím vieme pomôcť aj my, aby sme prispeli k šíreniu dobru a pokoja. (Napríklad sa ako stretko zapojiť do dobročinnej zbierky, šíriť posolstvo dôležitosti otvorenosti srdca voči vojnovým migrantom, vymyslieť spolu vlastnú aktivitu pre pomoc deťom z Ukrajiny a pod.).
Dôležité je jasne pomenovať to, že konflikty sa dajú riešiť aj inou cestou, než cestou násilia. Na druhej strane je dôležité podporovať súcit, solidaritu, prijatie či pomoc ľuďom, ktorí sú vojnou zasiahnutí.

Príklad aktivity s využitím debaty.
Modelové situácie

1. Birmovanecké stretko – medzi dvoma chlapcami sa spustí názorová hádka o tom, kto je „príčinou“ vojny (UA vs. RUSKO). Ako zakročím ako vedúci stretka?
2. Stretko piatačiek – pri téme stretka, kde sa spolu zamýšľate nad tým, čo prežíva konkrétny chlapec na Ukrajine, jedno dievča začne plakať. Keď zisťujete, čo sa deje, povie, že sa nechce o takejto téme rozprávať. Ako budeš postupovať?
3. Stretko deviatakov – témou stretka je realizácia aktivity zameranej na pomoc obetiam vojny (napr. UA deťom na SK) a jeden chlapec začne aktivitu „hejtovať“- hovorí o tom, že nechápe, prečo im všetci tak pomáhajú, že si predsa vedia pomôcť aj sami, že aj na Slovensku máme mnoho detí, ktorým je potrebné pomôcť (a pod.). Čo urobíš?

Zdroje

Internetová poradňa IPčko
Liga za duševné zdravie
Slovenská komora psychológov
LAHAD, Mooli et al. The “BASIC Ph” Model of Coping and Resiliency: Theory, Research and Cross-Cultural Application. London: Jessica Kingsley Publisher, 2013. s. 288. eISBN 978 0 85700 476 5

Spracovala Mgr. Mária Juríčková (psychologička)

Kontakty pomoci

Linka detskej istoty (LDI)
Nonstop (www.ldi.sk): 116 111
potrebujem@pomoc.sk

On-line poradňa LDI denne od18:00 do 22:00 hod.- v tom čase s nami môžete četovať priamo cez:
www.ldi.sk
www.pomoc.sk
www.odpisemeti.sk

Linka detskej dôvery
Pracovné dni od 14:00 do 20:00 (www.linkadeti.sk) : 055/234 72 72
odkazy@linkadeti.sk

IPčko
Krízová linka IPčka: 0800 500 333 (nonstop)
On-line poradňa IPčka: Čet alebo e-mail poradňa na:
www.ipcko.sk
www.dobralinka.sk
www.krizovalinkapomoci.sk

Scroll to Top