STRETKO: Kto má pravdu?

CIEĽOVÁ SKUPINA:

CIEĽ:
Prispieť k zvýšeniu povedomia o existencii rôznych dezinformácií a hoaxov v našej spoločnosti a o potrebe overovania informácií. Získať povedomie o kritériách pravdivosti.

AKTIVITA:
Vedúci prečíta úryvok, ktorý bol publikovaný v novinách (Topky.sk zo dňa 22.03.2022), prípadne nejaký aktuálnejší článok s podobným obsahom:
„Vojna na Ukrajine prebieha už 27. deň a za ten čas sa toho udialo veľa. Podľa predstaviteľov Ukrajiny v bojoch zahynulo už vyše 15-tisíc ruských vojakov, no Rusko však doteraz tvrdí, že oficiálne v „špeciálnej vojenskej operácii“, ako inváziu na Ukrajinu nazýva ruský prezident Vladimir Putin, zomrelo len zhruba 500 vojakov. Spojené štáty odhadujú, že na Ukrajine padlo už minimálne 7000 príslušníkov ruskej armády. Ruská provládna stránka Komsomoľskaja pravda zverejnila nové štatistiky. Podľa nich vo vojne na Ukrajine padlo už takmer 10-tisíc vojakov. Údaje ale boli na stránke len chvíľu, následne boli odstránené. Komsomoľskaja pravda sa v predmetnom príspevku odvolávala na vyjadrenie ruského ministerstva obrany s tým, že na Ukrajine bolo zabitých 9861 ruských vojakov a 16 153 utrpelo zranenia.“
Vedúci následne vyberie jedného dobrovoľníka zo skupiny, ktorý pôjde za dvere a počká chvíľu na chodbe, kým ho zavolajú naspäť do miestnosti. Kým je dobrovoľník na chodbe, vedúci s ostatnými deťmi vyberie tri príhody, ktoré niekto z detí zažil a štvrtú si vymyslia. Deti si rozdelia, kto bude ktorú príhodu rozprávať. Následne zavoláte dobrovoľníka späť do miestnosti. Vysvetlíte mu, že mu prerozprávate štyri príhody a jeho úlohou bude určiť, ktorá z nich je pravdivá a ktorá vymyslená.
Aktivitu môžeme previesť aj v pozmenenej podobe:
Vedúci vyberie jedného rozprávača príbehov. Ostatné deti počkajú na chodbe, kým ich rozprávač nezavolá do miestnosti. Následne rozprávač prerozpráva štyri príhody s tým, že len jedna z nich bude vymyslená a tri budú pravdivé. Rozprávač každej príhode pridelí jeden kút miestnosti. Po každej vyrozprávanej príhode budú mať deti možnosť premiestniť sa do kúta danej príhody v prípade, ak si o nej myslia, že je vymyslená/klamstvom. Keď sa deti premiestnia do jedného kúta, už v ňom musia zostať až do konca aktivity, aj keby zmenili názor a niektorú z nasledujúcich príhod začali považovať za skutočné klamstvo/výmysel.
Následne vedúci rozdelí deti na dve rovnako veľké skupiny. Vedúci vyzve deti v skupinách, aby vytvorili zoznam piatich dôležitých bodov/kritérií, ktoré nám môžu pomáhať odlišovať pravdu od klamstva. Následne postupne obe skupiny predstavia svoj zoznam a vedúci môže porovnať, v čom sa skupiny zhodli.

REFLEXIA, DISKUSIA:
Aké bolo vaše kritérium, podľa ktorého ste sa rozhodovali o tom, ktorá z príhod je pravdivá? Podľa čoho ste pravdu hľadali?
Je pravda o hľadaní rôznych zdrojov informácií alebo o dôvere?
Kde a ako máme hľadať pravdu?
Môže sa pravda „ohnúť“ tak, aby vyznela nepravdivo?
Je vôbec možné zistiť fakty o tom, koľko obetí bude mať, má a mala vojna na Ukrajine?
Čo má obsahovať pravdivá informácia?

PODKLAD PRE VEDÚCEHO K TÉME:
Vedúci môže predstaviť základné kritéria pravdivosti a môže s deťmi diskutovať, za akých okolnosti ich môžeme brať do úvahy pri rozhodovaní sa o tom, čomu uveríme.
Základné kritéria pravdivosti:
Autorita – ľudia, ktorí majú skúsenosti, vedomosti.
Koherencia – schopnosť vysvetliť fakty, logické argumenty. Zdroj faktov nemusí byť jednoduché objaviť.
Všeobecný konsenzus – môže, no nemusí pomôcť odhaliť, že daný názor je pravdivý. To, že viac ľudí si niečo myslí ešte nemusí byť pravda.
Zvyk – robenie niečoho, čo je obvyklé, sa zdá byť pravdivé. Nie vždy to platí.
Viac na: https://sk.wikipedia.org/wiki/Krit%C3%A9rium_pravdivosti

KATECHÉZA:
Vedúci môže prečítať texty z Katechizmu Katolíckej cirkvi:
215 „Pravda je podstatou tvojich slov (2465) a všetky rozsudky tvojej spravodlivosti sú večné“ (Ž 119,160) . „A teraz, Pane, Bože, ty si Boh a tvoje slová sú pravda“ (2Sam 7,28) ; preto sa Božie prisľúbenia (156, 1063) vždy plnia. Boh je Pravda sama, jeho slová nemôžu klamať. Preto sa možno s úplnou dôverou spoľahnúť na pravdivosť a vernosť jeho slova vo všetkom. Počiatkom hriechu a pádu človeka bolo klamstvo Pokušiteľa, ktorý ho naviedol na pochybovanie o Božom slove, o Božej dobrote a vernosti. (397)
2465 Starý zákon dosviedča: Boh je prameň všetkej pravdy. (215) Jeho slovo je pravda, Jeho zákon je pravda. Jeho „vernosť z pokolenia na pokolenie“ (Ž 119,90) . Pretože „Boh je pravdivý“ (Rim 3,4), sú členovia jeho ľudu povolaní žiť v pravde.

Ústupčivosť je neklamný znak, že človek nežije v pravde. Keď ustupuje vo veciach ideálu, cti alebo viery, nemá ani ideál, ani česť, ani vieru. Byť pravdivý znamená často byť úprimný a jasne vyjadriť svoj postoj. To môže mnohým pomôcť pri ich hľadaní pravdy, alebo to môže zase pomôcť nám, aby sme zistili či náš postoj je ten správny.

POMÔCKY:
Bez pomôcok, postačuje tento text.

ZDROJ:
https://www.topky.sk/cl/11/2283127/Obrovsky-OMYL–Ruska-provladna-stranka-zverejnila-statistiky-padlych-vojakov–Vraj-je-vsetko-inak-

https://sk.wikipedia.org/wiki/Krit%C3%A9rium_pravdivosti

www.katechizmus.sk

Scroll to Top