STRETKO: Kto potrebuje pomoc a ako môžem pomáhať ere

CIEĽOVÁ SKUPINA:
ZŠ, SŠ

CIEĽ:
Uvedomiť si, kto v mojom okolí potrebuje pomoc a pochopiť, že je potrebné nastaviť efektívnu formu pomoci.

AKTIVITA:
Vedúci rozdelí deti na dve skupiny a určí lídra v oboch skupinách. Vedúci odovzdá lídrovi každej skupiny rovnaké rozstrihané časti textu vtipu (pre ZŠ na menej častí, pre SŠ na viac častí) a vyzve obe skupiny, aby za čo najskorší čas poskladali text do správneho poradia. Skupine, ktorej sa to podarí prvej môžu ostatní zatlieskať, alebo ich môže vedúci odmeniť malou odmenou (cukríky…). Keď sa podarí text poskladať aj druhej skupine, líder víťaznej skupiny vtip prečíta pred všetkými deťmi. Správne znenie vtipu:
Syn: “Oci, chcel by som pomôcť jednému starčekovi. Dáš mi na to drobné?” Otec: “Pravdaže synu, to je od teba veľmi šľachetné. Tu máš päťku. A kde je ten úbohý starček?” Syn: “Tamto na rohu. Predáva zmrzlinu.”
Následne vedúci zadá do skupín zadanie skupinovej práce, ktorým je spísať nápady:
a) pre ZŠ:
– Čo by mohlo pomôcť utečencom z Ukrajiny, ktorí so sebou majú len jednu igelitku pre život?
– Čo by bolo najlepšou pomocou pre mňa, keby som utekal do zahraničia?
b) pre SŠ:
– Ako by ste mohli pomôcť so svojím stretkom/so svojou triedou tvojim rovesníkom postihnutým vojnovým konfliktom? Pomoc by mala byť zameraná na ľudí v tvojom okolí.
– Ako by ste mohli pomôcť so svojím stretkom/so svojou triedou tvojim rovesníkom, ktorí ostali vo vojnovej zóne?
Keď budú mať skupiny spísané nápady, môžu ich vzájomné prezentovať. Následne môže vedúci viesť reflexiu/diskusiu.

REFLEXIA, DISKUSIA:
– Kedy je pomoc nesprávne nasmerovaná a míňa účel?
– Aké podmienky je potrebné splniť na to, aby bola pomoc poskytnutá efektívne?
– Na základe čoho je možné overiť, kto naozaj potrebuje pomoc?
– Za akých podmienok by zmrzlinár z vtipu naozaj potreboval pomoc?
– Poznáte spôsoby práce, pri ktorých si núdzni snažia poctivo zarobiť prácou a nie žobraním? (napr. predaj časopisu NotaBene…).
– Môže každý pomáhať? Alebo len tí, ktorí zarábajú?
– Ako vy môžete pomáhať druhým?

PODKLAD PRE VEDÚCEHO K TÉME:
Pomoc je potrebné nastaviť aktuálne, podľa potreby, vtedy, keď treba, častokrát hneď, lebo neskôr môže byť už neskoro. Je dôležité nepremeškať správny moment, kedy má pomoc ešte význam. Častokrát sa môže vyžadovať veľmi rýchla a flexibilná reakcia, ktorá však môže prinášať riziko zbrklého, nepremysleného rozhodnutia, čo môžu zneužívať rôzni podvodníci, preto je potrebná ostražitosť. Efektívna pomoc je konkrétna pomoc, ideálne, keď môžeme vidieť účinok pomoci. Niekedy stačí konkrétne sa opýtať: Ako vám môžem pomôcť?
Človek v neistote často hľadá ako si zabezpečiť svoje primárne potreby: teplo, jedlo, bezpečie. Ľudia prichádzajúci zo zahraničia sú často zmätení a nemajú informácie o tom, aký status na Slovensku majú, čo im umožňuje spoločnosť a aké majú možnosti pomoci. Nevedia jednoduché veci: kde sú toalety, kde je mestský úrad, kde by mohli lacno kúpiť oblečenie. Pomôcť im môže každá naša rada. Dôležité je si všimnúť tých, ktorí si sami nedokážu pomôcť. Ide predovšetkým o starých, chorých, imobilných či hendikepovaných. Veľkým hendikepom môže byť tiež neznalosť jazyka a prostredia.
Viacerí z vás už môžu mať na škole spolužiakov zo zahraničia. Môžu mať problémy so slovenským jazykom a asi najčastejšie sa učia pozeraním, čo robíte vy sami. Snažte sa byť pre druhých príkladom. Niekedy to, čo pomáha je jednoduchý úsmev na tvári. Nezabudnite byť vďační za to, čo máte a nebojte sa o to dobre deliť. Ak máte nejaký nápad ako pomôcť konkrétne, nebojte sa o tomto nápade hovoriť. Niekedy sa z obyčajnej myšlienky stane veľký projekt.

KATECHÉZA:
Podobenstvo o milosrdnom samaritánovi:
Nato Ježiš začal rozprávať: Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a dostal sa do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel touto cestou kňaz, ktorý ho síce videl, no obišiel ho. Takisto aj levita; keď prišiel na to miesto a uvidel ho, obišiel ho. No prišiel k nemu aj istý pocestný, Samaritán. Keď ho uvidel, prišlo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany olej a víno a obviazal mu ich. Potom ho vyložil na svoje dobytča, zaviezol do hostinca a postaral sa o neho. Na druhý deň vybral dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: Staraj sa oňho; ak na neho vynaložíš viac, na spiatočnej ceste ti to zaplatím. Kto podľa teba z tých troch sa stal blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? On povedal: Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš povedal: Choď a rob podobne! Lukáš 10, 30-37
Toto podobenstvo ukazuje, aký má byť vzťah každého človeka voči trpiacim ľuďom. Aj z čisto humánneho hľadiska je neprijateľné obchádzať obďaleč človeka v núdzi, s nezáujmom. Milosrdným samaritánom je každý, kto sa zastaví pri utrpení iného. Ján Pavol II. to popisuje slovami: Zastavenie sa pri trpiacom nesmie byť zvedavosťou, ale ochotou pomôcť. Je to otvorenie vnútornej dispozície srdca.
Milosrdný samaritán je každý, kto je citlivý na cudzie utrpenie, koho dojíma a zaujíma cudzie nešťastie. Milosrdný Samaritán v biblickom príbehu nezostáva iba pri dojatí a pocite spolupatričnosti. Udalosť je preňho inšpiráciou k činom, ku komunikácii, ktorá má za cieľ pomôcť zranenému. Milosrdný samaritán je teda ten, kto poskytne pomoc v utrpení, nech je akejkoľvek povahy. Vkladá do pomoci svoje srdce a neľutuje materiálne prostriedky. Možno povedať, že dáva seba, svoje ja, otvárajúc sa druhému. Láska k Bohu a láska k svojmu blížnemu sa navzájom akoby prelínajú. Aj v tom najmenšom bratovi nachádzame samého Ježiša a v Ježišovi Boha. Zodpovedné sebadarovanie, nie prijímanie, je vždy cestou k naplneniu človeka. To je etický princíp platný pre všetkých, nielen pre kresťanov. Skutočný ľudský život je vždy spolužitím, vzťahom jedného človeka k druhému. Ľudský život má zmysel len vtedy, keď sa stane nezištným darom pre blížneho.

POMÔCKY:
2 x papier na zapisovanie nápadov, 2x fixa, nožnice, 2x vytlačený text vtipu veľkým písmom na papier formátu A4, znenie vtipu na tlač:
SYN: “OCI, CHCEL BY SOM POMÔCŤ JEDNÉMU STARČEKOVI. DÁŠ MI NA TO DROBNÉ?” OTEC: “PRAVDAŽE SYNU, TO JE OD TEBA VEĽMI ŠĽACHETNÉ. TU MÁŠ PÄŤKU. A KDE JE TEN ÚBOHÝ STARČEK?” SYN: “TAMTO NA ROHU. PREDÁVA ZMRZLINU.”

ZDROJ:
https://www.smiechoty.sk/vtip/1031/

https://svatepismo.sk/hladat?term=Lk%2010%2C30-37

https://farnost-pavlovce.webnode.sk/katechezy/a6-katecheza/

Scroll to Top