STRETKO: Nálepkovanie

CIEĽOVÁ SKUPINA:

CIEĽ:
Prispieť k zvýšeniu porozumenia tomu, ako vznikajú predsudky a stereotypy, rozvinúť toleranciu a rešpekt voči rozmanitosti.

AKTIVITA:
Pri tejto aktivite je potrebné, aby deti skutočne hlboko precítili vlastný zážitok a pocit krivdy, hanby. Vedúci bez vysvetlenia začne deťom lepiť na oblečenie nálepky s rôznymi nápismi (viď. pomôcky). Označí takto všetky deti. Prípadný prekvapený šum, otázky alebo protesty od detí ignoruje. Keď všetkých označí, v pokoji si sadne a v tichosti a bez zásahov bude pozorovať, čo sa bude diať. Po nejakom čase aktivitu ukončí, deti utíši, posadí ich do kruhu a začne s nimi diskutovať.
Rozšírením aktivity môže byť zavedenie reštrikčných pravidiel proti vybraným „menšinám“: napr. „blondíny“ môžu používať iba WC, ktoré sa nachádza najďalej, „černosi“ nesmú sedieť, môžu len stáť, „Ukrajinci“ sa musia hlásiť zakaždým, keď chcú niečo povedať, „Rusi“ musia spraviť 10 drepov každých 5 minút a podobne. Reflexia a diskusia a uvedenie všetkého do „normálu“ je po tejto aktivite veľmi potrebná. Deti môžu na „domácu úlohu“ spracovať krátku reportáž, napr. formou rozhovorov s účastníkmi experimentu alebo vlastnej úvahy, ktorú zverejnia v rámci skupiny (či už vo facebookovej skupine, alebo na skupinovej nástenke…). Ako doplnok k aktivite odporúčame aj film „Vlna“ (originálny názov: „Die Welle“, Nemecko, 2008).

REFLEXIA, DISKUSIA:
Pomôžte skupine pri skúmaní jej pocitov, čo robili a čo sa naučili:
Ako sa s označeniami cítite? Je to príjemný alebo nepríjemný pocit?
Ako vnímate to, že vás niekto bezdôvodne označil takýmito nápismi?
Ako takéto označenia v spoločnosti vznikajú?
Sú založené na skutočných vlastnostiach danej osoby alebo na predsudkoch?
Posmievate sa takýmto spôsobom ľuďom okolo seba aj vy? Prečo áno a prečo nie?
Ste, alebo boli ste, alebo vaša rodina terčom posmeškov a urážok?
Čo takéto správanie prezrádza o osobnosti neúctivého človeka?
Je takéto správanie v poriadku? Prečo je nebezpečné?

PODKLAD PRE VEDÚCEHO K TÉME:
Debata môže podľa uváženia vedúceho viesť aj k „tvrdším“ či „citlivejším“ témam. Je tiež mimoriadne dôležité, aby deti pochopili moment toho, že „nálepky“ nie sú objektívnym obrazom skutočnosti, ale sú označeniami vymyslenými z ľubovôle tretej osoby. Vedúci, ideálne s využitím historických obrazov/videí a z poznatkov z dejepisu, môže vysvetliť paralelu s najväčšími zločinmi proti ľudskosti a z rasovej či inej nenávisti v modernej histórii (II. sv. vojna, občianska vojna v Juhoslávii a pod.) a so súčasnými pokusmi o obmedzenie práv a slobôd menšín na Slovensku. Súčasťou reflexie môže byť (najlepšie spolu s deťmi) vysvetlenie pojmov stereotyp a predsudok a toho, že hoci v niektorých prípadoch môže stereotypizovaný človek alebo skupina ľudí spĺňať črty, ktoré stereotyp pomenúva, nie je dobré zovšeobecňovať (tak ako to ilustračne urobil vedúci v aktivite). Vedúci si môže pomáhať nasledujúcimi otázkami:
Čo sú to predsudky a stereotypy? Ako vznikajú a kto ich vytvára a šíri?
Aké predsudky a stereotypy sú najbežnejšie (príp. v súvislosti s akou spoločenskou skupinou)?
Proti komu mávajú ľudia predsudky?
Kedy bývajú predsudky škodlivé a kedy môžu byť nebezpečné?
Ako sa asi cítia a čo prežívajú skupiny, ktoré sú terčom predsudkov?
Aké sú vaše vlastné skúsenosti so stereotypizáciou, boli ste niekedy jej obeťou?


KATECHÉZA:
„Veď skrze vieru v Ježišovi Kristovi ste všetci Božími synmi. Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli. Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Ježišovi Kristovi. A keď ste Kristovi, ste Abrahámovým potomstvom a podľa prisľúbenia dedičmi“ (Gal 3, 26 – 29).
V úryvku, ktorý sme čítali, apoštol Pavol potvrdzuje, že skrze vieru sme Božími deťmi v Kristovi. Apoštol Pavol veľmi smelo tvrdí, že identita prijatá krstom je totálne nová a prevažuje nad rozdielmi existujúcimi na etnicko-náboženskej úrovni. Vysvetľuje to tak, že niet Žida ani Gréka; a tiež na sociálnej úrovni, že niet otroka ani slobodného, niet muža ani ženy. Tieto výrazy často čítame príliš unáhlene a bez toho, aby sme zachytili ich revolučnú hodnotu. Písať Galaťanom, že v Kristovi niet ani Žida, ani Gréka, sa pre apoštola Pavla rovnalo autentickému prevratu v etnicko-náboženskej oblasti. Žid bol na základe príslušnosti k vyvolenému národu privilegovaný oproti pohanovi. Niet teda divu, že toto nové učenie apoštola mohlo znieť hereticky a vyvolávalo otázky: Ako to, že sme si všetci rovní? Sme predsa rozdielni! V antickej spoločnosti bol podstatný aj rozdiel medzi otrokmi a slobodnými občanmi, ktorí podľa zákona požívali všetky práva, zatiaľ čo otrokom nebola priznaná ani len ľudská dôstojnosť. To sa deje aj dnes: na svete sú milióny ľudí, ktorí nemajú právo na jedlo, nemajú právo na vzdelanie, nemajú právo na prácu: sú to noví otroci; sú to ľudia na periférii, ktorých všetci vykorisťujú. Týmto ľuďom upierame ľudskú dôstojnosť. Rovnosť v Kristovi napokon prekonáva i spoločenskú rozdielnosť medzi oboma pohlaviami a nastoľuje rovnosť medzi mužom a ženou – v období apoštola Pavla revolučnú, ale ktorú treba znovu potvrdiť aj dnes. Koľkokrát počujeme vyjadrenia, ktoré opovrhujú ženami! Koľkokrát sme už počuli: ,Nerob nič, to sú ženské veci.‘ Veď sa len pozrime: muži a ženy majú rovnakú dôstojnosť, ale v histórii, dokonca aj dnes, existuje otroctvo žien – ženy nemajú rovnaké možnosti ako muži. Každý rozdiel sa stáva druhoradým vzhľadom na dôstojnosť faktu, že sme deťmi Boha, ktorý svojou láskou realizuje skutočnú a podstatnú rovnosť.

POMÔCKY:
Nálepky s rôznymi nápismi prezentujúcimi predsudky, vyzdvihujúce ľudské slabosti alebo rozdiely, napr.: „blondína“, „Rus“, „Ukrajinec“, „Američan“, „pako“, „slniečkar“, „černoch“, „bifľoš“, „dlháň“ a pod.

ZDROJ:
MISTRÍK, E. a kol. 2017. Metodická príručka na občiansku, mediálnu a etickú výchovu pre základné a stredné školy. Bratislava: Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z., 2017. 83 s. Dostupné na: https://ipao.sk/wp-ipao-content/uploads/2017/12/IPAO_SKMS2_METODICKA-PRIRUCKA-PRE-OBN_FINAL_zmensena-na-web.pdf

Katolícke noviny dostupné na:
https://www.katolickenoviny.sk/spravodajstvo/category/vatikan/article/vsetci-sme-bozie-deti.xhtml

Sväté písmo

Scroll to Top