STRETKO: Pramene pokoja

CIEĽOVÁ SKUPINA:

CIEĽ:
Zamyslieť sa, odkiaľ pramení pravý pokoj. Uvedomiť si, ako sa dá pokoj hľadať a nachádzať.

AKTIVITA:
Vedúci vytlačí, alebo vystrihne z časopisov obrázky hovoriace o pokoji (napr. matka s láskou drží dieťa v náručí, človek adorujúci pred Sviatosťou Oltárnou, starčekovia sedia na lavičke, a pod.). Na druhú stranu každého obrázka napíše jedno písmeno myšlienky: „Hľadaj pokojné srdce”. Obrázky vedúci poskrýva v miestnosti tak, aby ich deti na prvý pohľad nezbadali. Vedúci vyzve deti, aby začali hľadať obrázky v miestnosti. Obrázky potom položíme do stredu, aby na ne všetci videli. Potom sa vedúci pýta detí nasledovné otázky:
– Čo z obrázkov vyžaruje?
– Čo majú spoločné?
– Ľudia, ktorých vidíte, majú pre nás spoločné posolstvo. Čo myslíte, čo nám asi odkazujú? Chcete to vedieť?
Vedúci dá následne deťom pokyn, aby vytvorili posolstvo pomocou písmen napísaných na druhej strane obrázkov. Vedúci vyzve jedného zástupcu (napr. ten, kto objavil najviac obrázkov), aby odhalené posolstvo prepísal fixkou na vrch flipchartového papiera. Potom vedúci vyzve deti, aby pod posolstvo nalepovali jednotlivé obrázky tak, aby bol medzi nimi priestor na bubliny ako v komixoch. Keď budú všetky obrázky prilepené, vedúci vyzve deti, aby sa zamysleli nad súvislosťou posolstva „Hľadaj pokojné srdce“ a jednotlivých obrázkov. Následne vedúci určí deťom ďalšiu úlohu. Predstavte si, že ste reportéri a spýtali ste sa ľudí na obrázkoch, čo im v živote prináša pokoj a radosť. Do bublín napíšte, čo by vám asi povedali. Z každého obrázka môže vychádzať aj viac bublín ak si viac detí vyberie rovnaký obrázok. Keď už všetci dopíšu, vedúci vyzve zástupcu, aby prečítal jednotlivé posolstvá z plagátu. Následne vedúci môže klásť otázky do diskusie.

REFLEXIA, DISKUSIA:
Poznáte vo svojom okolí niekoho veľmi pokojného?
Z čoho podľa vás pramení jeho pokoj?
Kedy a v akých situáciách sa správate pokojnejšie?
Kedy a v akých situáciách strácate pokoj?
Čo je potrebné robiť, aby sme sa stávali čo najpokojnejšími?

PODKLAD PRE VEDÚCEHO K TÉME:
Radosť a pokoj môžeme nachádzať v službe iným. Ak nežijeme len sami pre seba. Pokoj nám môže prinášať mamin každodenný úsmev, či pohladenie otca. Pokoj môžeme šíriť napríklad ak prejavíme ochotu pomôcť kamarátovi pri učení na písomku, na ktorú sa veľmi bojí. Alebo ak sa na niekoho usmeješ a prejavíš mu otvorené srdce.
Žiť v pokoji neznamená iba neprítomnosť konfliktov, a nie je to ani pohodový život s istými kompromismi v hodnotovej oblasti len preto, aby sme boli vždy a za každých okolností prijateľní; práve naopak, je to životný štýl, ku ktorému je potrebná odvaha ísť proti prúdu.

KATECHÉZA:
„Hľadajte Ježiša a nájdete pokoj.” (Matka Tereza)
„Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.“ (Mt 5, 9)
V biblickom ponímaní je pokoj plodom spásy, ktorú koná Boh, čiže je v prvom rade jeho darom. Je vlastnosťou samotného Boha, ktorý otcovským srdcom miluje ľudstvo a všetko stvorené a so všetkými má plán súladu a harmónie. Preto ten, kto sa usiluje o pokoj, ukazuje určitú podobnosť s Bohom, synovskú podobnosť. Chiara Lubichová píše: „Šíriteľom pokoja môže byť ten, kto ho sám má vo svojom vnútri. Treba byť nositeľom pokoja v každom okamihu predovšetkým svojím správaním, vďaka tomu, že žijeme v súlade s Božou vôľou.
Byť „šíriteľmi pokoja“ znamená vytvárať najmä vo vlastnom živote a v živote druhých príležitosti na uzmierenie vo všetkých rovinách: predovšetkým s Bohom a potom s blížnymi v rodine, v práci, v škole, vo farnosti a v združeniach, v spoločenských aj medzinárodných vzťahoch. Je to teda presvedčivá forma lásky k blížnemu, veľké dielo milosrdenstva, ktoré ozdravuje všetky vzťahy.
Svätý Otec František povedal: „Pokoj a mier sa budujú v súzvuku odlišností. A práve z týchto odlišností sa jeden od druhého učíme ako bratia. Máme jedného Otca a my sme bratia. Milujme sa ako bratia. A ak medzi sebou niečo riešime, nech to je ako medzi bratmi, ktorí sa ihneď uzmierujú a vždy obnovujú svoj bratský vzťah.”

POMÔCKY:
Vytlačené, alebo vystrihnuté obrázky hovoriace o pokoji 18ks, fixka, flipchartový papier, lepidlo na papier, pero pre každé dieťa

ZDROJ:
LUSK 159, Metodicko-informačný časopis pre vedúcich eRka (september 2017)

Jún 2018: Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi

Sväté písmo

Scroll to Top