STRETKO: Skutky milosrdenstva

CIEĽOVÁ SKUPINA:

CIEĽ:
Mať povedomie o skutkoch milosrdenstva a získať motiváciu na ich konanie.

AKTIVITA:
Na úvod sa môžu deti zahrať „milosrdnú naháňačku“. Ide o takmer klasickú naháňačku, len s tým rozdielom, že keď je niekto chytený, tak si čupne a nemôže pokračovať v hre, kým sa ho nedotkne niekto, kto je chytaný a chytený ešte nie je. Po takomto dotyku môže čupiaci pokračovať opäť v hre. Vedúci môže vyvolávaním striedať toho, kto chytá.
Po „Milosrdnej naháňačke“ vedúci rozdelí kreatívnym spôsobom deti do dvojíc (napr. bude držať v zovretej dlani toľko nastrihaných špagátov, koľko chce, aby dvojíc vzniklo. Špagáty bude vedúci držať tak, aby z dlane trčali oba konce každého špagáta. Vedúci dá pokyn, aby sa každé dieťa chytilo jedného konca špagáta a nepustilo až pokiaľ nedá pokyn. Keď sa každé dieťa bude držať jedného konca špagáta, tak vedúci otvorí dlaň a úlohou detí je zistiť, s kým ďalším drží spoločný špagát, s kým bude vo dvojici.). Dvojice si posadajú vedľa seba a postupne si začnú losovať z dvoch misiek papieriky tak, aby nikto okrem danej dvojice nevedel, čo si vylosovali. V jednej miske budú na rozstrihaných papierikoch napísané jednotlivé skutky telesného a duchovného milosrdenstva. V druhej miske budú na rozstrihaných papierikoch napísané spôsoby, ako tieto skutky milosrdenstva majú znázorniť (opísať slovne, nakresliť, zahrať pantomímou). Papieriky si z misky dvojice losujú dovtedy, kým miska nezostane prázdna. Niektoré dvojice môžu mať vylosované na znázornenie aj 2-3 skutky milosrdenstva, v závislosti od počtu detí/dvojíc v skupine. Následne dostanú deti 5 minút na prípravu, počas ktorej si môžu premyslieť, ako konkrétne budú vylosované skutky milosrdenstva znázorňovať vylosovaným spôsobom. Po uplynutí prípravného času si všetci posadajú tak, aby dobre videli to, čo bude predvádzať vždy iná dvojica. Keď daná dvojica znázorní jeden zo skutkov milosrdenstvá, ostatné deti začnú hádať, ktorý skutok znázornili. Keď budú znázornené všetky skutky milosrdenstva, vedúci vyzve deti, aby rozdelili papieriky so skutkami milosrdenstva do dvoch skupín. Do jednej skupiny budú ukladať skutky o ktorých si myslia, že sú skutky telesného milosrdenstva a do druhej skupiny budú ukladať skutky, o ktorých si myslia, že sú skutky duchovného milosrdenstva. Vedúci nakoniec skontroluje, či deti skutky rozdelili správne a prípadne ich opraví a vysvetlí, prečo tieto skutky tak delíme.

REFLEXIA, DISKUSIA:
Prečo by sa úvodná naháňačka dala nazvať „milosrdnou naháňačkou“? (Okrem vyhýbaniu sa naháňačovi sa snažili všímať si tých, ktorí boli chytení a prejavili im svoje milosrdenstvo, lásku, pozornosť, nemysleli len na seba, ale zachraňovali aj druhých.)
Aké skutky milosrdenstva ste už robili?
Je správne robiť skutky milosrdenstva? Prečo?
Ktoré skutky milosrdenstva sú pre vás najnáročnejšie?
Čo by vám mohlo pomôcť, aby ste tieto skutky mohli robiť častejšie a s väčšou chuťou?
Oplatí sa vykonávať skutky milosrdenstva? Prečo?
Poznáte vo svojom okolí niekoho, komu sa darí skutky milosrdenstva vykonávať s láskou? Akú mienku máte o tejto osobe? Majú ho druhí radi?

PODKLAD PRE VEDÚCEHO K TÉME:
Láska pôsobí prostredníctvom tela a duše. Tak je človek stvorený. Má život biologický i ten vnútorný. Sú to dva aspekty rovnakej reality. Preto sedem skutkov telesného milosrdenstva sa dotýka priamo tela. Treba povedať, že navonok, materiálne, sa môžu robiť aj bez kresťanskej viery. Vidíme to na konaní viacerých dobrovoľníckych organizácií bez napojenia na vieru. Keď pozeráme na sedem skutkov duchovného milosrdenstva, tie sa nedajú konať bez viery.

KATECHÉZA:
„Niet kresťanstva bez milosrdenstva. Je to ako vzduch na dýchanie.“ Týmito slovami sa pápež František prihovoril v stredu 18. marca 2020 pri generálnej audiencii.
„Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.“ (Mt 5, 7).
Toto blahoslavenstvo má jednu osobitosť. Je to jediné z blahoslavenstiev, v ktorom sa príčina šťastia a jeho ovocie zhodujú: milosrdenstvo. Tí, čo praktizujú milosrdenstvo, nájdu milosrdenstvo, budú zahrnutí milosrdenstvom.
Úlohou kresťana je skutky telesného a duchovného milosrdenstva zjednotiť. Ak nie sú obe skupiny konané súčasne, ide o falošný postoj lebo je nekompletný. Tak skončíme ako pragmatici, ktorí sú síce konkrétni, ale bez rozmeru večnosti, alebo spiritualisti, ktorí neprijímajú od Boha stvorený, materiálny svet. Len spojením oboch vetiev sa kresťania stávajú dôveryhodnými svedkami Ježiša. Vtedy ľudia v nich môžu vidieť samotného Krista, ktorý sa stotožňuje s ľuďmi núdznymi a chudobnými.

POMÔCKY:
Ceruzka na kreslenie, papiere na kreslenie, misky/nádoby na losovanie 2x, rozstrihané papieriky na losovanie na ktorých budú vytlačené skutky telesného a duchovného milosrdenstva a spôsoby, ako ich majú znázorniť (opísať slovne, nakresliť, zahrať pantomímou).
Skutky telesného milosrdenstva:
Dávať jesť hladným
Dávať piť smädným
Prichýliť pocestných
Odievať nahých
Navštevovať chorých
Poskytovať pomoc väzňom
Pochovávať mŕtvych
Skutky duchovného milosrdenstva:
Napomínať hriešnikov
Poúčať nevedomých
Dobre radiť pochybujúcim
Tešiť zarmútených
Trpezlivo znášať krivdu
Odpúšťať ubližujúcim
Modliť sa za živých a mŕtvych

ZDROJ:
LUSK 176, Metodicko-informačný časopis pre vedúcich eRka (november 2021)

https://www.navstevapapeza.sk/downloads/13_Skutky_duch.milosrdenstva.pdf

Sväté písmo

Scroll to Top