STRETKO: Sociálne vylúčenie

CIEĽOVÁ SKUPINA:

CIEĽ:
Prispieť k zvýšeniu citlivosti na témy sociálne vylúčenie, odmietnutie a k zvýšeniu schopnosti integrovať „iné“, respektíve „nové“ osoby medzi seba.

AKTIVITA:
Vedúci má pripravené samolepky viacerých farieb (napríklad pre skupinu 16 osôb bude potrebovať 4 modré, 4 žlté, 3 zelené, 4 červené a jednu bielu). Požiadame členov skupiny, aby sa postavili do kruhu a aby mal každý zavreté oči. Počas toho vedúci prilepí každej osobe na čelo/líce jednu farebnú samolepku tak, aby nikto nevedel akej farby samolepku má. Dôležité je, aby si vedúci vytipoval osobu, ktorá je emocionálne aj komunikačné vyspelá na to, že ak dostane nálepku bielej farby a bude jediný s bielou nálepkou v skupine, aby dokázal emóciu z aktivity spracovať a ideálne aj po aktivite vyjadriť pred skupinou svoje pocity, emócie. Po otvorení očí nikto nemôže rozprávať a používať „hrdelné zvuky“, osoby môžu medzi sebou komunikovať len neverbálne. Ich úlohou je pospájať sa do skupín s ďalšími, ktorí majú nálepku rovnakej farby. Jednotlivé osoby podľa reakcie ostatných postupne prichádzajú na to, akú farbu asi má nálepka, ktorá je prilepená na ich čele/líci. Keď sa pohyb upokojí a vzniknú skupiny, ktoré nemajú potrebu medzi sebou preskupovať členov, môžeme aktivitu ukončiť a vyzvať všetkých, aby si posadali do kruhu a môže začať reflexia/diskusia k aktivite.

REFLEXIA, DISKUSIA:
Pomôžte skupine pri skúmaní jej pocitov, čo robili a čo sa naučili:
Ako ste sa cítili v okamihu, keď ste po prvýkrát stretli niekoho s rovnakou farbou ako vy?
Ako sa cítila osoba s farbou bez páru?
Pomáhali ste si navzájom pri spájaní do skupín? Ak áno, ako?
Do akých rôznych skupín patríte vy, napr. futbalové tímy, školy, triedy, krúžky…?
Kto by v našej spoločnosti mohol reprezentovať osobu s farbou bez páru?
Aké pocity môže táto osoba prežívať?
Ako je podľa vás správne sa k takýmto osobám správať/zachovať? Prečo?

PODKLAD PRE VEDÚCEHO K TÉME:
V čase vojny mnohí ľudia utekajú pred vojnou a potrebujú sa niekde usídliť, integrovať. Zrazu sa v nejakej triede môže vyskytnúť nový žiak inej národnosti, používajúci cudzí jazyk a môže aj vzhľadom vyzerať inak a jeho emocionálne rozpoloženie môže byť veľmi krehké, mohol prežiť veľmi ťažké a náročné chvíle. Nemusí pasovať do žiadnej skupiny. Môže byť zrazu sám medzi všetkými. Zjednodušene môžeme poukázať na 3 postoje, ktoré môžeme zaujať:
Pre niekoho to môže byť dôvod, prečo sa mu začne vysmievať a ubližovať mu rôznym spôsobom.
Pre niekoho to môže byť dôvod nevšímať si ho, ignorovať ho s odôvodneným, že ho nepoznám a že mu nerozumiem.
Pre niekoho to môže byť výzva, ako pomôcť niekomu kto to potrebuje, ako sa s ním zoznámiť, priviesť ho do partie, zahrať sa s ním, pomôcť mu s úlohami, ukázať mu školu, mesto, zákutia, môžem naplniť svoju potrebu sebarealizácie a pocitu užitočnosti.
Ako by ste reagovali vy a prečo?
Ako by ste chceli, aby sa zachovali k vám, keby ste sa ocitli v podobnej situácií?
Čo vám môžu priniesť uvedené jednotlivé tipy postojov?
Prvý a druhý postoj môže prispieť k napätiu, polarizácii a ku konfliktom. Tretí postoj môže priniesť vzájomné obohatenie. Môžete sa spolu učiť svoje materinské jazyky, rozprávať o svojej krajine, o svojich skúsenostiach, zážitkoch a záujmoch… . Niekedy stačí pozdravenie, potľapkanie, povzbudenie, úsmev.

KATECHÉZA:
Boh je otec všetkých detí, všetkých ľudí. Dáva vychádzať slnku nad dobrými aj zlými. Nad Európanmi, Američanmi, Afričanmi… . Nad Slovákmi, Rusmi, Ukrajincami… . Všetkých má rovnako nekonečne rád. Spolu tvoríme jednu veľkú rodinu. Každému dáva rozum a slobodnú vôľu. Človek sa môže vo svojej slobode rozhodovať pre dobro, ale aj pre zlo. Každý nesie za svoje rozhodnutia a skutky zodpovednosť. Preto je dôležité svoje postoje a rozhodnutia prehodnocovať. Ak sa rozhodnem ublížiť druhému, alebo ignorovať potreby druhého, ubližujem aj sebe, lebo seba robím zlým. Ak sa však rozhodnem pomôcť druhým, pomáham aj sebe, lebo seba robím dobrým.
Lk 6, 31-38
„Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im! Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici. A ak požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostať naspäť, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäť to isté. Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám. Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“

POMÔCKY:
farebné lepiace samolepky (napríklad pre skupinu 16 študentov budete potrebovať 4 modré, 4 žlté, 3 zelené, 4 červené a jednu bielu)

ZDROJ:
BEDNAŘÍK, Aleš a kolektív. 1998. Tréning hrou. Bratislava: PDCS, 1998. 88 s. ISBN 80–968095–0–4.
Dostupné na: https://backend.pdcs.sk/storage/app/media/Publikacie_PDF_Obalky/Trening_hrou.pdf

Sväté písmo

Scroll to Top